POLSKI
ENGLISH
      FABS  ARTYŚCI  WYSTAWY   MUZEUM   PIOTR KWIT  KS.JÓZEF KURZEJA  TEKSTY  DOKUMENTACJA  RECENZJE  KONTAKT 

Main  > FABS  > statut

FABS
- zarząd
- członkowie
- manifest 2
- manifest 1
- statut
- organizacja pożytku publicznego
- 1%
Statut
fabs

 

STATUT
Stowarzyszenia Artystów fabs

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie artystów fabs” i w dalszej  części statutu zwane jest STOWARZYSZENIEM.

 

§ 2.

 

1.     STOWARZYSZENIE może działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

2.   STOWARZYSZENIE ma swoją siedzibę  w Warszawie.

3.   STOWARZYSZENIE może tworzyć filie

4..  STOWARZYSZENIE prowadzi działalność publiczną nieodpłatnie.

§ 3.

 

1.        STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną.

2.        Czas trwania STOWARZYSZENIA jest nieograniczony.

 

 

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 4.

 

 

Celem działania STOWARZYSZENIA są następujące:

-          poszukiwanie ukrytych możliwości twórczych znajdujących się w człowieku,

-          poszukiwanie nowych środków wyrazu w sztuce,

-          organizowanie spotkań, warsztatów i wystaw dla członków STOWARZYSZENIA i zaproszonych gości,

-          prezentacja najistotniejszych artystów i ugrupowań wywodzących się z obszaru sztuk nowoczesnych,

-          pomoc artystom w pracy.

 

 

§ 5.

 

Realizacja celów STOWARZYSZENIA nastąpi poprzez:

-          organizowanie wystaw,

-          wydawanie publikacji poświęconych działalności STOWARZYSZENIA,

-          organizowania spotkań, wykładów i wyjazdów plenerowych.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 6.

 

Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

 

§ 7.

 

1.        Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, gotowy brać udział w pracach STOWARZYSZENIA.

2.       Członkiem wspierającym STOWARZYSZENIA może być osoba prawna lub fizyczna, deklarująca chęć współpracy ze STOWARZYSZENIEM bądź jego wspierania.

3.        Uzyskanie członkostwa STOWARZYSZENIA następuje na podstawie uchwał Zarządu, po złożeniu deklaracji członkowskiej i uiszczeniu opłaty wpisowej.

 

§ 8.

 

1.        Członkowie zwyczajni STOWARZYSZENIA mają prawo do:

-          uczestniczenia w pracach STOWARZYSZENIA,

-          korzystania z lokalu będącego w dyspozycji STOWARZYSZENIA,

-          wybierania i bycia wybieranymi do organów STOWARZYSZENIA.

2.        Członkowie wspierający STOWARZYSZENIA mają prawo do:

-          brania udziału z głosem doradczym osobiście lub przez pełnomocnika w Walnych Zgromadzeniach,

-          zgłaszania Zarządowi wniosków dotyczących działalności STOWARZYSZENIA.

3.  Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,

d)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 9.

 

Członkowie STOWARZYSZENIA są obowiązani:

-          przestrzegać postanowień Statutu i uchwalonych na jego podstawie  regulaminów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,

-          dbać o majątek STOWARZYSZENIA,

-          regularnie uiszczać składki związane z udziałem w STOWARZYSZENIU.

 

§ 10.

 

1.        Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje w wyniku:

a.        likwidacji STOWARZYSZENIA,

b.        śmierci członka,

c.        dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

d.        pozbawienia członkostwa.

2.       Pozbawienie członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek rażąco naruszył postanowienie Statutu lub regulaminów STOWARZYSZENIA lub zaniechał opłacania składek, za co najmniej 2 okresy płatności.

3.       Od uchwały zarządu pozbawiającej członkostwa służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o uchwale. Walne Zgromadzenie powinno rozpoznać odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

 

 

 

Rozdział IV

Organizacje i władze STOWARZYSZENIA

 

§ 11.

 

1.        Władzami STOWARZYSZENIA są:

a.        Walne Zgromadzenia,

b.        Zarząd,

c.        Komisja Rewizyjna.

2.        Kadencja władz STOWARZYSZENIA trwa 4 lata.

3.        Wybory do władz STOWARZYSZENIA są równe, tajne i bezpośrednie.

 

§ 12.

 

Naczelną władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 13.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a.        ocena działalności STOWARZYSZENIA, uchwalanie planów i wytycznych działalności,

b.        rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i podejmowanie w związku z tym uchwał,

c.        uchwalanie regulaminów obowiązujących członków STOWARZYSZENIA,

d.        dokonywanie wyborów do władz STOWARZYSZENIA,

e.        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach związanych z członkostwem,

f.        rozpatrywanie wniosków przedłożonych przez członków i podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad,

g.        decydowanie o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA i zmianie statutu,

h.        określenie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej.

 

§ 14.

 

1.        Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

2.        Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w trybie zwyczajnym przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w ciągu roku.

3.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w razie ważnej potrzeby uchwałą Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 liczby członków STOWARZYSZENIA.

4.       Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianach w Statucie lub rozwiązaniu się STOWARZYSZENIA. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez  względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

5.       O drugim terminie Walnego Zgromadzenia i porządku obrad członkowie zostaną powiadomieni listami poleconymi wysłanymi co najmniej 14 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w drugim terminie. Walne Zgromadzenie odbywane w drugim terminie powinno być zwołane w ciągu 60 dni od dnia Walnego Zgromadzenia odbytego w pierwszym terminie.

 

§ 15.

 

1.        Zarząd składa się z 2 do 5 członków STOWARZYSZENIA.

2.        Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Zarządu.

 

§ 16.

 

1.       Zarząd obraduje, podejmując uchwały i decyzje na posiedzeniach, które mogą odbywać się w każdym czasie, w zależności od potrzeb, nie rzadziej  jednak niż raz na dwa miesiące.

2.        Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

3.       Dla ważności uchwał Zarządu wymaga się powiadomienia wszystkich członków o terminie posiedzenia Zarządu oraz    obecności co najmniej połowy członków Zarządu na posiedzeniu.

 

§ 17.

 

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie pracami STOWARZYSZENIA zgodnie  z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie, a w szczególności:

a.          przyjmowania członków i podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa,

b.          gospodarowanie środkami materialnym STOWARZYSZENIA,

c.          reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

d.          zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e.          zawieranie umów dotyczących działalności STOWARZYSZENIA.

 

§ 18.

 

1.        Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej STOWARZYSZENIA, w szczególności działalność finansową i gospodarczą, badając jej celowość i legalność.

2.        Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

4.        Komisja składa sprawozdanie z prowadzonych czynności kontrolnych Walnemu Zgromadzeniu, formułuje wniosek odnośnie udzielenia Zarządowi absolutorium.

5.        Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Komisji Rewizyjnej o terminie posiedzenia oraz obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu.

 

§ 19.

 

W przypadku rezygnacji przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, jego odwołania lub wygaśnięcia członkostwa, przeprowadza się wybory uzupełniające, jeśli liczba członków tych organów zmniejszy się co najmniej o 40 %.

 

 

Rozdział V

Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

 

§ 20.

 

Dla realizacji zadań statutowych STOWARZYSZENIE uzyskuje środki

finansowe z:

a.        składek członkowskich,

b.        opłaty wpisowej,

c.        dochodów ze swojego majątku,

d.        otrzymywanych darowizn, zapisów i spadków.

 

§ 21.

 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Zarządu uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Decyzje dotyczące majątku STOWARZYSZENIA mogą być podejmowane przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 22.

 

1.       Zmiany statutu mogą zostać wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków STOWARZYSZENIA.

2.       Uchwałę o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA oraz o rozporządzeniu jego majątkiem w razie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów, przy obecności połowy członków.

3.       Zmiany Statutu i rozwiązania się STOWARZYSZENIA musza być  umieszczone  w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, podanym do wiadomości członków na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

 

 

Statut z dnia 27 czerwca 2004 roku

 

 

© 2005 - Fabs CMS by IC Media & Express Tune II